top of page
open the gates let the righeous nation which guards the truth enter in Torah is truth

 

 

 

 

 

 

An Torah  

Ní haon ní é dlí Iehova a baineadh, a chríochnaigh, a scriosadh,scriosta nó curtha i bhfeidhm ar bhealach difriúilcibé acu Giúdach nó Gentile (Críostaí)

 

Thug Iehova sraith treoracha dúinn Thug sé an Torah air. Is éard atá sa Torah na chéad chúig leabhar den Bhíobla. Tá thart ar 600 treoir sa Torah, cuid acu d'fhir, cuid do mhná, cuid do Shagart, cuid do leanaí agus cuid eile a bhaineann leis an teampall. Déanann na chéad véarsaí eile go bhfuil sé an-soiléir go dtugann Dia roghanna dúinn a bhfuil torthaí síoraí acu.

 

16 Tá anáil Dé ar an Scrioptúr go léir agus tá sé úsáideach chun teagasc, adhaint, ceartú agus oiliúint san fhíréantacht, 17 ionas go mbeidh seirbhíseach Dé[a] lántrealmhaithe le haghaidh gach dea-oibre.  2 Tiomóid 3:16-17 (Is éard atá sna teistiméireachtaí “Sean” agus “Nua” scaradh an duine ó bhriathar Dé; is é an Bíobla iomlán treoracha Dé chun grá a thabhairt dó féin agus dár gcomhfhear. Agus baineann sé le gach duine. 3194- bb3b- 136bad5cf58d_

AN BREITHIÚNAS DEIRIDH "An té a dhiúltóidh domsa agus nach nglacann mo bhriathra, tá duine aige a thugann breithiúnas air: an briathar a labhair mé, tabharfaidh sé sin breithiúnas air sa lá deiridh." Eoin 12:48 Má dhiúltaíonn fir glacadh le breithiúnas Dé ar an bpeaca ag Calvary i Meisias agus má dhiúltaíonn siad breithiúnas a thabhairt dóibh féin de réir an Fhocail sin arb é an t-aon chaighdeán dothuigthe é, níl fágtha ach an pionós as a bpeacaí, is é sin breithiúnas chun scriosta. Is é an bás síoraí iarmhairt an pheaca ar an duine unregenerate.

 

 • Agus cad é an náisiún chomh mór sin, a bhfuil na reachtanna agus na breithiúnais chomh cóir leis an dlí seo go léir, a chuirim os bhur gcomhair inniu? Deotranaimí 4:8 ● Tá an Scrioptúr go léir faoi anáil Dé agus úsáideach don teagasc,

rebuking, ceartú agus oiliúint i bhfíréantacld, 17 ionas go mbeidh an seirbhíseach Dé

a bheith trealmhaithe go hiomlán le haghaidh gach dea-oibre. 2 Tiomóid 3:16-17

 • Níl an t-ordú seo atá á thabhairt agam duit inniu ró-dheacair duit a thuiscint, agus níl sé thar do bhaint amach. Deotranaimí 30:11

 • Dúirt Dia nach ndéanann sé bréag nó nach n-athraíonn a intinn agus a Mhac déanta

tá sé soiléir nach bhfuil an fhoirceadal Dé a athrú. Má éilíonn éinne gur athraíodh dlí Dé nach bhfuil siad ag glaoch ar Dhia ina bhréagach? Uimhreacha 23:19

 • óir is mise an Tiarna, ní athraíonn mé; dá bhrí sin, níl sibh ídithe a chlann mhac Iacóib   Malachi 3:6

 • Má ghlaoigh sé déithe chucu, ar tháinig briathar Dé chucu, agus ní féidir an scrioptúr a bhriseadh Eoin 10:35  

 • Tá treoracha Iehova foirfe, ag athbheochan an anam. Tá foraitheanta an Tiarna iontaofa, ag déanamh na daoine simplí ciallmhar. 8Is cearta iad orduithe an Tiarna, a thugann lúcháir ar an gcroí. Tá orduithe an Tiarna soiléir, a thugann léargas ar an saol. 9 Tá urraim don Tiarna glan, buan go deo. Is fíor iad dlíthe an Tiarna; tá gach ceann acu cothrom. 10 Is inmhianaithe iad ná ór, fiú an t-ór is fearr. Is milse iad ná mil, fiú mil ag sileadh as an gcíor. Salm 19:7

 

 • “Seo é an conradh a dhéanfaidh mé le muintir Iosrael tar éis an ama sin,” a deir an Tiarna. “Cuirfidh mé mo dhlí ina n-intinn agus scríobhfaidh mé ar a gcroí é.

Beidh mise i m'Dhia acu, agus beidh siadsan ina bpobal agamsa. Jeremiah 33:31 ● Tabharfaidh mé croí nua duit agus cuirfidh mé spiorad nua ionat; Bainfidh mé croí cloiche as do chuid feola agus tabharfaidh mé croí feola duit. 

Cuirfidh mé mo Spiorad ionat agus cuirfidh mé faoi deara go siúlfaidh tú i mo reachtanna, agus coimeádfaidh tú mo bhreithiúnais agus déanfaidh tú iad. Eseciel 36:26-27

 • 1 Teasalónaigh 2:13 Agus gabhaimid buíochas freisin le Dia go leanúnach mar, nuair a fuair tú focal Dé, a chuala tú uainn, ghlac tú leis ní mar fhocal daonna, ach mar atá sé i ndáiríre, briathar Dé, atá go deimhin. ag an obair i tú a chreideann ● Ecclesiastes 12:14 Lig dúinn éisteacht le conclúid an t-ábhar ar fad: Eagla Dia agus a choinneáil ar a fheictear: mar is é seo an dualgas iomlán an duine.

 • Seanfhocal 28:9 An té a d’iompódh a chluas ó éisteacht leis an dlí, beidh a nguí ina ghráin fiú.

 • 1 Eoin 3:4 Cleachtann gach duine a chleachtann an peaca aindlí (olc) freisin.

Go deimhin, is aindlí é an peaca.

 • Eaxodus 12:49 "Beidh feidhm ag an dlí céanna maidir leis na dúchasaigh don choimhthíoch a bheidh ar shiubhal in bhur measc."

 • Deotranaimí 30:20 chun grá a thabhairt don Iehova do Dhia, chun go gcloífidh tú lena ghlór, agus go gcloífidh tú leis, óir is é do shaol é agus fad do laethanta; agus go mbeadh sibh i do chónaí sa tír a mhionnaigh an Tiarna do bhur n-aithreacha

Abrahám, Íosác, agus Iacób le tabhairt dóibh.”

 • Ezekiel 18:24 “Ní shábhálfaidh iompar ceart daoine ionraic iad má iompaíonn siad ar an bpeaca (is é an peaca sárú an dlí) ná ní scriosfaidh drochiompar daoine aingidh iad má dhéanann siad aithrí agus má iompaíonn siad óna bpeacaí. (agus go bhfuil siad baisteadh) ● Eoin 14:15 Má tá grá agat dom, coimeádfaidh tú Mo chuid aitheanta.

 • Matha 23:1 Ansin labhair Iósua leis na sluaite agus lena dheisceabail: 2 “Suíonn na scríobhaithe agus na Fairisínigh i suí Mhaois. 3 Mar sin cleachtaigh agus breathnaigh gach rud a insíonn siad duit. Ach ná déanaigí cad a dhéanann siad, óir ní chleachtann siad an rud a seanmóir siad ● 1 Tiomóid 1:8 Anois tá a fhios againn go bhfuil an Dlí go maith, má úsáideann duine go dlisteanach é.

 • Salm 19:7 Tá dlí (Torah) an Iehova 7 foirfe, ag tabhairt neart nua don anam. Tá an Dlí a chuir sé ar eolas cinnte, ag déanamh an linbh mar an gcéanna. 8 Tá dlíthe an Iehova ceart, ag tabhairt lúcháir don chroí. Tá Briathar an Iehova glan, a thugann solas do na súile.

Is é an “scríbhinn” a thagraíonn Tiomóid don rud a dtugann go leor daoine an sean-Tiomna air, níor scríobhadh an tiomna nua fós.

 • 2 Peadar 1:20-21 Ach bíodh a fhios seo agat ar dtús, nach ábhar do léirmhíniú féin í aon tuar den Scrioptúr.

 • Seanfhocal 10:8 Gheobhaidh na ciallmhar aitheanta, ach déanfar an t-amadán bídeach a mhilleadh

Creideann formhór na ndaoine gur do na Giúdaigh amháin a bhí an dlí nó go raibh sé nailed don chros, áfach, dúirt Iehova: 

Anseo thíos tá cairt a thaispeánann daoine tábhachtacha ó thús ama, sainaithníonn an chairt cé acu Giúdaigh iad, agus ar lean siad dlíthe agus dealbha Iehova. Bheadh siad ar a dtugtar Iosrael fíor.

óir ní dheuntar idirdhealú idir Giúdach agus Gréag; óir is é an Tiarna céanna Iehova is Dia

A Dhia na n-uile, go líonmhar saibhris do gach duine a ghlaonn air; 13 in ionad “CÉ A GHAIRMIDH AR AINM AN

SÁBHÁILTE AN ÍOSA. Rómhánaigh 10:12

Misconception the law was given first at sinal
not a Jew

Seanfhocal 28:9 An té a chasann a chluas ó éisteacht leis an dlí, is gráin é a phaidir.

 • Ecclesiastes 12:13 Sin é an scéal ar fad. Seo anois mo chonclúid dheiridh: Eagla Dia oraibh, agus géill dá orduithe, óir is é seo dualgas gach duine.

 • Rómhánaigh 2:13 Oir ní hiad lucht éisteachta an dlí atá ionraic os comhair Dé, ach lucht déanta an dlí a bheidh údar maith.

 • 1 Eoin 2:4 Má deir duine ar bith, “Tá aithne agam air,” ach nach gcoimeádann sé a nAitheanta, is bréagadóir é, agus níl an fhírinne ann. 5 Ach má choinníonn aon duine a bhriathar, tá grá Dé curtha chun foirfeachta ann. Leis seo is eol dúinn go bhfuil muid in Eisean: …

1 John 2: 4 If anyone says, “I know Him,” but does not keep His Commandments, he is a liar, and the truth is not in him. 5 But if anyone keeps His word, the love of God has been truly perfected in him. By this we know that we are in Him: …
bottom of page